Klankbordgroep Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Logo NPZWM

Het Netwerk Palliatieve Zorg is 1 van 65 landelijke Netwerken Palliatieve Zorg. Deze Netwerken zijn ruim twintig jaar geleden ontstaan in opdracht van het Ministerie van V.W.S., door wijlen minister Els Borst.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek is in 2002 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen alle instellingen die betrokken zijn bij palliatieve zorg (thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties).

Binnen dit netwerk zijn er 3 vaste onderdelen te onderscheiden:
1) De Stuurgroep: zij behartigen het bestuurlijke draagvlak, financiële draagvlak en beleidsbeslissingen.
2) De Kerngroep: deze behartigen beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, organisatie, coördinatie en uitvoering van de palliatieve zorg. Tussen de Stuurgroep en de Kerngroep fungeert netwerkcoördinator Els Knapen als linking-pin.
3) De Klankbordgroep is een vaste overlegpartner met vrijwillige vertegenwoordigers vanuit de cliëntenverenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers, ouderenbonden.

Daarnaast zijn er diverse werkgroepen actief in het Netwerk: werkgroep die zich bezighoudt met de filmavonden, werkgroep deskundigheidsbevordering, werkgroep beleid, werkgroep geestelijke zorg, werkgroep hospicevoorziening etc.

In dit artikel gaan we verder in op de rol van de klankbordgroep.

Wat is de klankbordgroep?
De klankbordgroep is een groep van vrijwilligers die allen raakvlakken hebben met de Palliatieve zorg en die uit allerlei geledingen komen. Denk hierbij aan vrijwilligersorganisaties zoals De Brug, Vivantes, Hospices, Toon Hermanshuis, SGL en ziekenhuizen.

Doel Klankbordgroep
Doel van de klankbordgroep is het inventariseren van de behoefte van de zorgvragers, signaleren van de tekorten in de zorg en gevraagd of ongevraagd adviseren van de kerngroep. Binnen de klankbordgroep worden signalen besproken ter verbetering, waardoor de zorg verbeterd kan worden.

Voor wie is het?
De klankbordgroep is een klankbord voor alle organisaties die aangesloten zijn bij het Netwerk Palliatieve Zorg. De afgelopen jaren is er door voortschrijdend inzicht ook de doelgroep cliënten Dementie bij gekomen. Dit is immers ook een doelgroep die zich beweegt binnen het palliatieve bereik.

Vanuit De Brug nemen Karin Lemmens en Ans Cremers deel aan de klankbordgroep. Wanneer een vrijwilliger, cliënt of mantelzorger een signaal onder de aandacht wil brengen, dan kan dit door een e-mail te sturen naar info@thcdebrug.nl. Karin en Ans kunnen deze signalen bespreken en zoeken naar een oplossing en/of verwijzen naar de Kern- en/of Stuurgroep.

De klankbordgroep bestaat uit vrijwilligers. Dit kunnen ook ervaringsdeskundigen, lotgenoten, partner of vertegenwoordiger van cliënten in de palliatieve zorg zijn.

Aantal acties van de klankbordgroep:
* In het Zuyderland ziekenhuis is er een brancard gekomen zodat mensen van een bepaald geloof ritueel gewassen kunnen worden nadat zij zijn overleden.

* Onlangs is er een vraag gekomen voor iemand in de palliatieve zorg die graag nog eens life accordeonmuziek wilde horen. De vrijwilliger heeft deze vraag bij een lid van de klankbordgroep gelegd en de vraag is verwezenlijkt.

* Een partner van een terminale cliënt had moeite met het feit dat er bij 7 nachten nachtzorg er 5x een wisseling was, vanuit de thuiszorg. Het gaf hem een onrustig gevoel om zijn vrouw iedere keer met een vreemde achter te laten. Dit signaal is via de klankbordgroep doorgespeeld naar de kerngroep. Daar is het opgepakt en hebben de betreffende partijen het uitgepraat tot ieders tevredenheid.

* Lesgeven als vrijwilliger van de klankbordgroep aan zorgprofessionals aan Zuyd hogeschool: deze mensen bewust laten worden van de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers.

VRIJWILLIGERS MET EEN GLIMLACH